Daliborova píseň

Příspěvek k semináři před představením opery na Smetanově Litomyšli

Nejprve dovolte krátký exkurz do Smetanovy tvůrčí kuchyně. Už několikrát jsme při jiných příležitostech zmínili, jak geniální skladatel čelil obrozeneckým návrhům, aby do svých opusů rovnou zařadil české a moravské lidové písně. Nátlaku se ubránil, nicméně tento inspirační zdroj – národní popěvky či písně v několika případech do jeho tvorby pronikly. Samozřejmě s jistou modifikací či umným rozvedením melodické linky, ale pronikly. A v široké obci posluchačů náležitě rezonovaly. Ony totiž kromě melodie nesou jistá poselství, nebojme se říci i filozofii lidových vrstev. Za všechny uveďme popěvek o tom, kudy vycházejí z domu oblíbená domestikovaná zvířata – kočka a pes, popěvek s odzbrojující nečekaností korunovaný meteorologickou maximou. A v této souvislosti je otázkou, zda by se v cyklu Má vlast v pořadí druhá symfonická báseň dočkala takové popularity, kdyby její autor zvolil jiný motiv.  Nazývají-li dnes někteří estéti Vltavu „symfonickou odrhovačkou“, jako by ohrnovali nos nad neotřesitelnou lidovou moudrostí: nebude-li pršet, nezmoknem.

Celý příspěvek

Pitná voda! Pitná voda! 

Drazí přátelé zpěvohry, naši milí operní družiníci!

Ani se nechce věřit, že již uplynulo osm měsíců od okamžiku, kdy se pod údery Kalinova krumpáče rozletěly kachle pece ve světnici u Malinů a náš oblíbený barytonista, loňský jubilant, s poněkud othellovsky umouněným obličejem prohlédl skrz zvířený prach a saze a spatřil, poznal a k sobě připustil svou dávnou lásku Rózu. Tóny povedeného představení Tajemství jistě mnohého z nás ve vzpomínce dlouho provázely či ještě lépe – provázejí doposud. Celý příspěvek

Martin Bárta padesátiletý

Členové operní družiny nemohli u příležitosti letošního festivalu Smetanova Litomyšl opomenout jubileum královéhradeckého rodáka, přítele a skvělého interpreta mnoha významných operních rolí. Martin Bárta družinu potěšil v mnoha představeních, která se promítla do veršů z pera Jeníka Horáka. Společně jsme oslavenci verše přednesli při tradičním slavnostním zahájení festivalu.

Martin Bárta padesátiletý

Martin Bárta padesátiletý

Celý příspěvek

Můj poklad láska tvá!

Rok života naší družiny neperiodizují ani tak pravidelná střídání jara, léta, podzimu a zimy, nýbrž jedině a pouze údobí očekávání hudební žatvy, zrání zvolené matérie a zlomový večer jejího provedení a konzumace, který s posledním tónem přejde do delší lhůty vstřebávání dojmů a sbírání sil k dalšímu posluchačskému vzepětí.

A právě v tyto dny vstupujeme do času procitání, který nás staví před úkol zvolit sobě dílo, které nás po uměleckém půstu opět nasytí. Díky spojení s ústředím festivalu Smetanova Litomyšl je náš řídící štáb již po několik sezón zpraven o hlavních klenotech programu letošního ročníku. Neváháme!

Celý příspěvek

Braniboři ve Vlkově

Časový souběh naší přípravy se 150. výročím zrození tohoto díla, jakož i s ostravským novým nastudováním, které je mládo sotva jedinký den, a s jubileem vpádu Bramburků v roce 1866 nám báječně hraje do not. Tento nevšední událostní souzvuk nás přímo vybízí, abychom společně přispěli k rehabilitaci tohoto neprávem opomíjeného výtvoru, jenž je sice nejméně hranou zpěvohrou litomyšlského Mistra, avšak který tím spíše nabízí příležitosti k objevům. A vskutku! Žádné obehrané Violetty, žádné falešně začmouzené Aidy, toto bude příběh tří rázovitých českých děvčat – nezkrotných vlastenek, co to umějí nejen báječně rozbalit na lesní mýtině ve volné disciplíně s kruhy a kužely…! Jen počkejte! Režie nás vskutku šetřit nebude. A partitura sama bude pro mnohé naprostá terra incognita.

Celý příspěvek

Na okraj Čertovy stěny, Prof. Harold Tvaroh, University of Utah

Telemost Vlkov-Utah připravila v rámci tradičního semináře tvůrčí skupina Horák-Kalaf

Prof. Harold Tvaroh, University of Utah

Prof. Harold Tvaroh, University of Utah

Raison d’étre bádání prof. Harolda Tvaroha nezůstává trčet v české kotlině. Je v kultuře Evropy a Nového světa. Proto se i v soukromí obklopil výstižnými artefakty, až archetypálními atributy obou kontinentů. Portrét posledního náčelníka kmene Uta, zvaného Old Knee, jenž se stal na stará kolena mormonem, je dílem ak. mal. Zdeňka Buriana. Zlatou kapličku získal Tvaroh od renomovaného scénografa Jana van Czury. Celý příspěvek

Vivat Verdi: 200!

Nejprve to bylo wagnerovské jaro a léto, které vyvrcholilo mj. experimentem ČRo 3 – Vltava s non-stop poslechem Mistrova operního cyklu Prsten Nibelungův, který začal po sedmé hodině ráno a končil druhého dne krátce po půlnoci. Ano, i já ve Vlkově jsem se pokusil. Vstal jsem na své zvyklosti poměrně brzy, ale to se již přízemím beztak hezkých pár chvil valil veletok Rýna. Hrdiny gigantického příběhu jsem nerad opouštěl večer cestou na letiště ve chvíli, kdy nebojácný Siegfried následuje hlas lesního opeřence ke skále s hibernující Brunnhildou… A kolik hudby pořád ještě zbývalo… Nicméně Richardu Wagnerovi jsme věnovali řadu předchozích výročí a zítra přeci slaví někdo úplně jiný!

Přátelé, vzpomeňme na génia Giuseppe Verdiho, jemuž zítra bude rovných 200 let! Celý příspěvek

Jakoby na okraj jedné skvělé opery

Příspěvek k semináři před představením Dvořákova Jakobína

Vážení přátelé dobré opery!

Když jsme sdělili přednímu britskému herci, jímž není nikdo jiný než sir Derek Jacobi, co po něm chceme, zajásal. On totiž miluje Dvořáka. Jen mu přišlo divné, proč zrovna jeho hlas by měl zaznít na tomto semináři. To jsme mu schválně neprozradili a počkali jsme, až se začte. Záhy nadšením jakoby zahýkal a bez okolků se chopil přece jen neobvyklého úkolu interpretovat odborný příspěvek ve Dvořákově mateřštině. Myslím, že výsledek oceníte. Celý příspěvek

Smetanův vtípek

Muzikologický objev tvůrčí skupiny Horák-Kalaf k milované opeře Prodaná nevěsta

Zdálo by se, že hudební věda už dokonale zmapovala vše kolem nejslavnější a vpravdě české opery Prodaná nevěsta. Podrobná bádání (dnes už známé dvojice Kalaf-Horák) však přináší úplně čerstvý poznatek.

Celý příspěvek